June 30, 2014

Number 2 in several languages

         
          Kalih Duo Dalawá
     Dua                      Uoua
                                   Rua
                                 Piti
                               Two
                            Twee
                        Zwei
                       To
                  Deux
             Mbili
        'E-lua Dha
    Ni Dalawang Dó Dos Iki Dvije De
Dva Dwa Duas Två Două Dois Dvě 2       9 Things You Need to Write A Novel

The first thing you need to write a novel is… Time . The second thing you need to write a novel is… More Time . And the third thin...